NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za kvalitetu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe na Sveučilištu i za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I vrste – voditelj Ureda za  nabavu i održavanje  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za kvalitetu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu;

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika, jedna (1) godina radnog staža u struci.

 

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Sveučilištu;

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja,  jedna (1) godina radnog staža u struci.

 

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe na Sveučilištu;

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja, poznavanje rada na računalu, jedna (1) godina radnog staža u struci.

 

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I vrste – voditelj Ureda za  nabavu i održavanje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu;

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja,  pet (5) godina radnog staža u struci, Certifikat u području javne nabave.

 

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti slijedeće dokumente:

  1. domovnicu (presliku);
  2. životopis;
  3. presliku odgovarajuće diplome;
  4. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.);

Uz navedenu dokumentaciju molimo dostaviti i popis provedenih javnih nabava s procijenjenom vrijednošću – za kandidate pod točkom 4.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis obavijesti