Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) raspisuje natječaj za odabir dva (2) studenta – asistenta za potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu u akademskoj godini 2018./2019. Potpora za studente s motoričkim poremećajima (60 % i više) može uključivati potporu pri kretanju (odlazak i dolazak na fakultet te kretanje po prostoru, rješavanje administrativnih procedura, nabavu literature, fotokopiranje) te pomoć u praćenju nastave, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.

Vrste i oblik potpore bit će, po provedenom natječaju i odabiru kandidata, definirane posebno za svaki studentski par koji čine student s motoričkim poremećajem i student – asistent. Odabrani studenti – asistenti proći će po potrebi kratku edukaciju s ciljem pružanja informacija o načinu pružanja potpore. Odluku o odabiru donosi rektor po provedenom natječaju, a na prijedlog Povjerenstva.

Rad studenata – asistenata bit će honoriran preko studentskog ugovora.
Broj tjednih sati rada: do maksimalno 15 sati.
Broj studenata – asistenata: dva (2).

Upute za prijavu

Prijava na natječaj treba sadržavati ispunjenu prijavnicu:

Ispunjenu prijavnicu potrebno je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu ured@unipu.hr, poštom ili osobno na Rektorat Sveučilišta, na adresu: Zagrebačka 30, Pula.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u roku od 7 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Popis obavijesti