Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Postupak izrade i obrane završnog i diplomskog rada

 

Završni radovi

 

Zakonske odredbe

Prijediplomski studij završava polaganjem svih ispita te, ovisno o studijskom programu, izradom završnog rada i/ili polaganjem završnog ispita u skladu sa studijskim programom.

Oblici završnog rada

Završni rad može biti napisan u jednom od sljedećih oblika:

 1. završni rad oblikovan prema pravilniku o izradi završnih i diplomskih radova
 2. programski projekt koji ima svoj source kod na repozitoriju uz prateću dokumentaciju (dokumentirani zaokruženi projekt)
 3. znanstveni rad u časopisu ili međunarodnoj znanstvenoj konferenciji - međunarodni peer review (minimalno A2 rad po društvenim znanostima) uz produženi sažetak na HR.

Postupak izrade i obrane

Potencijalnom mentoru se student (kandidat) javlja putem konzultacija (ili mailom) te predlaže temu (student temu samostalno predlaže ili dogovara s potencijalnim mentorom).

Prijedlog teme (u pdf/docx formatu) sadrži:

 • naslov teme (na hrvatskom i engleskom jeziku)
 • sažetak problema istraživanja (1-2 stranice)
 • dispoziciju rada (sadržaj)
 • popis literature
 • ispunjeni obrazac (Prijava završnog-diplomskog rada.pdf).

Potencijalni mentor smije prijedlog teme prihvatiti (upućuje studenta u Ured za studente i obrazovne programe) ili odbaciti (prijedlog ne zadovoljava minimalne uvjete, mentor nema slobodnih mjesta za mentorstvo i sl.). Tema ne mora biti povezana s kolegijem direktno, ali je poželjno da se minimalno oslanja na kolegij kojega je mentor nositelj.

Student po završetku pisanja dostavlja rad putem maila (ili drugog servisa) mentoru na pregled. Mentor sa studentom radi na poboljšanju rada do razine kada mentor ocjenjuje da je rad postigao odgovarajuću kvalitetu za obranu.

Mentor formira povjerenstvo (tri člana, od čega je jedan sam mentor a jedan predsjednik povjerenstva. Povjerenstvo pregledava, upućuje na doradu i ispravke, te ocjenjuje rad (svaki član povjerenstva popunjava i potpisuje obrazac za ocjenu završnog rada koji se dostavlja mentoru i predsjedniku povjerenstva). Po primitku ocjene rada, mentor može (ali i ne mora) pozvati studenta na usmenu obranu rada (u obliku usmenog ispita) te utvrditi konačnu ocjenu.

Prikupljenu dokumentaciju (ime studenta, naziv teme, sastav povjerenstva, obrasci ocjene završnog rada) mentor dostavlja Uredu za studente i obrazovne programe.

Po završetku polaganja svih kolegija student obavještava Ured za studente i obrazovne programe o formalnom pokretanju postupka obrane. Ured za studente i obrazovne programe ispisuje Zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada koji dostavlja mentoru. Mentor poziva članove povjerenstva da potpišu i ispune Zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada te isti predaje studentu koji prikupljenu dokumentaciju dostavlja Uredu za studente i obrazovne programe za daljnji postupak.

Predsjednik povjerenstva odgovoran je brinuti se o provedbi postupka obrane završnog rada te sve nepravilnosti prijavljuje Dekanu fakulteta.

Daljnji postupak (dostava gotovog rada i prateće dokumentacije) odvija se između studenta i Ureda za studente i obrazovne programe.

Napomene i pojašnjenja:

 • postupak obrane može se obaviti elektroničkim putem
 • obrana se može obaviti prije polaganja svih drugih kolegija (od 2. godine preddiplomskog studija), ali rad ne smije biti pisan iz kolegija koji nije položen
 • ako se za završni rad izrađuje bilo koja vrsta programskog proizvoda, uz isti se prilaže relevantna projektna dokumentacija koja ne mora biti opsežna u broju stranica kao klasičan završni rad. Može biti u obliku README (.md) na nekom repozitoriju (npr. Github, Gitlab), te u obliku završnog rada (s istim onim elementima koje ima i završni rad prema Pravilniku o izradi završnih i diplomskih radova, ali po obujmu jako sažet tj. istovjetan s README (.md)
 • u slučaju izrade znanstvenog rada, završni rad sadrži iste one elemente koje ima i završni rad prema Pravilniku o izradi završnih i diplomskih radova s time da sadržajno obuhvaća prošireni sažetak na hrvatskom jeziku, znanstveni rad, program i/ili sadržaj zbornika radova ili časopisa
 • obrazac za ocjenjivanje završnih radova i zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada ispunjava i potpisuje mentor te iste po završetku obrane mentor predaje studentu za daljnji postupak prema Uredu za studente i obrazovne programe.

 

 

Diplomski radovi

 

Zakonske odredbe

Diplomski studij završava polaganjem svih ispita te, ovisno o studijskom programu, izradom diplomskog rada u skladu sa studijskim programom.

Postupak izrade i obrane

Potencijalnom mentoru se student (kandidat) javlja putem konzultacija (ili mailom) te predlaže temu (student temu samostalno predlaže ili izabire iz popisa aktivnih tema mentora za odgovarajuću ak. god.).

Prijedlog teme (u pdf/docx formatu) sadrži:

 • naslov teme (na hrvatskom i engleskom jeziku)
 • sažetak problema istraživanja (1-2 stranice)
 • dispoziciju rada (sadržaj)
 • popis literature
 • ispunjeni obrazac (Prijava završnog-diplomskog rada.pdf).

Potencijalni mentor smije prijedlog teme prihvatiti (upućuje studenta u Ured za studente i obrazovne programe) ili odbaciti (prijedlog ne zadovoljava minimalne uvjete, mentor nema slobodnih mjesta za mentorstvo i sl.). Tema ne mora biti povezana s kolegijem direktno, ali je poželjno da se minimalno oslanja na kolegij kojega je mentor nositelj.

Student po završetku pisanja dostavlja rad putem maila (ili drugog servisa) mentoru na pregled. Mentor sa studentom radi na poboljšanju rada do razine kada mentor ocjenjuje da je rad postigao odgovarajuću kvalitetu za obranu.

Mentor formira povjerenstvo (tri člana, od čega je jedan sam mentor a jedan predsjednik povjerenstva. Povjerenstvo pregledava, upućuje na doradu i ispravke, te ocjenjuje rad (svaki član povjerenstva popunjava i potpisuje obrazac za ocjenu završnog rada koji se dostavlja mentoru i predsjedniku povjerenstva). Po primitku ocjene rada, mentor može (ali i ne mora) pozvati studenta na usmenu obranu rada (u obliku usmenog ispita) te utvrditi konačnu ocjenu.

Prikupljenu dokumentaciju (ime studenta, naziv teme, sastav povjerenstva, obrasci ocjene završnog rada) mentor dostavlja Uredu za studente i obrazovne programe.

Po završetku polaganja svih kolegija student obavještava Ured za studente i obrazovne programe o formalnom pokretanju postupka obrane. Ured za studente i obrazovne programe ispisuje Zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada koji dostavlja mentoru. Mentor poziva članove povjerenstva da potpišu i ispune Zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada te isti predaje studentu koji prikupljenu dokumentaciju dostavlja Uredu za studente i obrazovne programe za daljnji postupak.

Predsjednik povjerenstva odgovoran je brinuti se o provedbi postupka obrane završnog rada te sve nepravilnosti prijavljuje Dekanu fakulteta.

Daljnji postupak (dostava gotovog rada i prateće dokumentacije) odvija se između studenta i Ureda za studente i obrazovne programe.

Napomene i pojašnjenja:

 • postupak obrane može se iznimno obaviti elektroničkim putem
 • obrazac za ocjenjivanje diplomskih radova i zapisnik o ocjeni i obrani diplomskog rada ispunjava i potpisuje povjerenstvo te iste po završetku obrane predaje studentu za daljnji postupak prema Uredu za studente i obrazovne programe.

 

Dodatne upute Ureda za studente

 

Postupak prijave obrane završnog/diplomskog rada:

 1. Studentu se daje obrazac za ispuniti (obrazac za prijavu obrane završnog/dipl. rada), upućuje studenta u knjižnicu po potvrdu o podmirenim obvezama (knjižnica može svoj pecat „vraćene knjige“ staviti na dati obrazac.
 2. Kada student vrati popunjen obrazac u ISVU se provjeri da li mu je ispravna tema, mentor i da li je sve ispite položio.
 3. Studentu se izrađuje račun, daju mu se svi obrasci koje je potrebno nama dostaviti nakon obrane rada (obrasci: podaci za diplomu, AZVO, izjave o akademskoj čestitosti i izjava o korištenju akademskog djela 2x; molim obostrano printati da su obje izjave na jednom papiru x2 primjerka i paziti da se ispravne izjave daju ovisno da li se radi o magistrima ili prvostupnicima) i daju mu se upute da uz to sve mora dostaviti i 1 CD (rad u PDF-u, programski kod i ostali digitalni sadržaji koji cine cjelinu završnog rada).
 4. Nakon obrane student donosi sve popunjene obrasce, potvrdu o plaćanju, CD i zapisnik.
 5. Ako sve odgovara i povjerenstvo nema prigovora na rad, studentu se vraćaju njegovi originalni dokumenti i potvrda da je završio studij, potpisuje se na dosje da je preuzeo dokumente.

Datoteke za preuzimanje