Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Završetak studija

Ovo je područje regulirano Pravilnikom o završnome radu i Pravilnikom o diplomskome radu.

Koji je rok za prijavu završnog/diplomskog rada?

Sukladno odredbama Pravilnika o završnome radu i Pravilnika o diplomskome radu:

Student prijavljuje završni rad/završni koncert i diplomski rad/diplomski koncert u studentsku službu, na za to predviđenom obrascu (prijavi), najkasnije do 15. travnja  posljednje akademske godine studija.

 

Jesu li su teme zadane ili slobodne?

Sukladno odredbama Pravilnika o završnome radu i Pravilnika o diplomskome radu:

Način utvrđivanja i broj tema po kolegiju, predmetu, području ili mentoru utvrđuje se posebnom odlukom stručnog vijeća odjela, odnosno samostalnog studija.

 

Tko može biti mentor/sumentor?

Sukladno odredbama Pravilnika o završnome radu i Pravilnika o diplomskome radu:

Mentor pri izradi i obrani završnog rada/završnog koncerta može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom ili višem suradničkom zvanju.

Sumentor pri izradi i obrani završnog rada/završnog koncerta može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju ili suradničkom zvanju (asistent i viši asistent).

Mentor i sumentor pri izradi i obrani diplomskoga rada/diplomskog koncerta može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom ili višem suradničkom zvanju.

 

Koja je procedura obrane?

Sukladno odredbama Pravilnika o završnome radu:

Članak 9.

(1) Obrana je završnog rada/izvedba završnog koncerta javna.

(2) Obrana završnog  rada/izvedba završnog koncerta sastoji se od usmenog/praktičnog prikaza rezultata završnog rada, odnosno završni koncert čini javna izvedba završnog programa.

(3) Studentska referada prilaže obrazac zapisnika o obrani završnog rada/završnog koncerta, a

popunjava ga predsjednik povjerenstva.

(4) Predsjednik povjerenstva otvara postupak obrane završnog rada/izvedbe završnog koncerta.

(5) Pristupnik izlaže osnovnu problematiku rada, metode kojima se služio i najvažnije rezultate do kojih je došao u radu. Izlaganje završnog rada traje do 15 minuta, a izvedba završnog koncerta 45 minuta.

(6) Na obrani završnog rada na svim studijskim smjerovima, osim na instrumentalno umjetničkim studijima, članovi povjerenstva postavljaju pitanja pristupniku. Svaki član može postaviti najviše tri pitanja.

(7) Nakon što je student odgovorio na sva pitanja, odnosno nakon izvedenoga završnog koncerta, povjerenstvo razmatra kvalitetu završnog rada/završnog koncerta i usmene obrane te

donosi konačnu ocjenu prema Pravilniku o ocjenjivanju.

(8) Ocjena se upisuje u indeks i zapisnik o obrani završnog rada/izvedbi završnog koncerta, te svi članovi povjerenstva potpisuju i indeks  i zapisnik.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o diplomskome radu:

(1) Obrana diplomskog rada/izvedba diplomskog koncerta je javna.

(2) Obrana diplomskog rada/izvedba diplomskog koncerta sastoji se od usmenog/praktičnog prikaza rezultata diplomskog rada, odnosno diplomski koncert čini javna izvedba diplomskog programa.  

(4) Studentska referada prilaže obrazac o obrani diplomskog rada/izvedbi diplomskog koncerta.

(4) Predsjednik povjerenstva otvara postupak obrane diplomskoga rada/izvedbe diplomskoga koncerta.

(5) Pristupnik izlaže osnovnu problematiku rada, metode kojima se služio i najvažnije rezultate do kojih je došao u radu. Izlaganje diplomskog rada traje do 15 minuta, a izvedba diplomskog koncerta 60 minuta.

(6) Na obrani diplomskoga rada na svim studijskim smjerovima, osim na instrumentalno-umjetničkim studijima, članovi povjerenstva postavljaju pitanja pristupniku. Svaki član može postaviti najviše tri pitanja

(7) Nakon što je student odgovorio na sva  pitanja, odnosno nakon izvedenoga diplomskog koncerta, povjerenstvo razmatra kvalitetu diplomskoga rada/diplomskog koncerta i obrane/izvedbe te na temelju toga donosi konačnu ocjenu prema Pravilniku o ocjenjivanju. 

(8) Ocjena se upisuje u indeks i zapisnik o obrani diplomskog rada/izvedbi diplomskog koncerta, te svi članovi povjerenstva potpisuju i indeks i zapisnik.

 

Ako nisam zadovoljan završnom ocjenom obrane, mogu li je odbiti?

Navedena mogućnost nije predviđena.

 

Postoji li propisan izgled i forma završnog/diplomskog rada?

Da. Navedeno je propisano Pravilnikom o završnome radu (članak 5.) i Pravilnikom o diplomskome radu (članak 5.).

 

Na koji način se izdaje diploma i što je potrebno za taj postupak? 

Nakon obrane završnog/diplomskog rada u Službi se ispunjavaju potrebni obrasci, vrši uplata troškova tiskanja diplome i donosi uvezani i elektronički primjerak rada. Diploma se izdaje po ispunjenju svih studijskih obveza, a uručuje na svečanoj promociji.